Lúa Mì Mini

admin - 17/11/2020

Hàng hóa giao dch 

Lúa mì Chicago Soft Red Winter CBOT 

Mã hàng hóa 

XW 

Đ ln hp đng 

1000 giạ / Lot 

Đơn v yết giá 

cent / giạ 

Thi gian giao dch 

Th 2 - Th 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau) 

Bước giá 

0.125 cent / gi 

Tháng đáo hn 

Tháng 3, 5, 7, 9, 12 

Ngày đăng ký giao nhn 

Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báo đu tiên 

Ngày thông báo đu tiên 

Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

Ngày giao dch cui cùng 

Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

Ký qu 

Theo quy đnh ca MXV 

Gii hn v thế 

Theo quy đnh ca MXV 

Biên đ giá 

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$0.35/giạ 

$0.55/giạ 

Phương thc thanh toán 

Giao nhn vt cht 

Tiêu chun cht lượng 

Lúa mì SRW loại 1, loại 2 

 

 

 
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav